Webinar


Belirsizlik ve Kriz Ortamında Liderlik

Konuşmacılar : Dr. Hakan Tetik ve Gülferi Yıldırım

Eğitim Programı sunum dosyası için tıklayınız.
Eğitim Programı videosu için tıklayınız.

Belirsizliğin hâkim olduğu ortamlarda şirket sahiplerinin ve yönetim pozisyonlarının sorumlulukları her zamankinden da fazla olmaktadır. Yaşadığımız olağanüstü günlerde bu sorumluluğu paylaşmak, bu dönemi birlikte aşabilmek için Shiftedminds eğitimlerinde yer alan, bir liderin krizi yönetirken ihtiyaç duyacağı bilgi ve becerileri içeren konuları online eğitim olarak sunmaktayız.

Lider ve yöneticilerin özellikle belirsizlik ve kriz ortamında işlerini ve takımlarını yönetmekle ilgili farkındalığına ihtiyaç duyabileceği konuları içeren program içeriğini aşağıda bilgilerinize sunarız.

Program İçeriği ve Tarihler:

1. Ders: 21 Temmuz Salı
    21. Yy’da Liderlik

2. Ders: 22 Temmuz Çarşamba
    Mindfulness: Dikkat, odaklanma, stres yönetimi,

3. Ders: 23 Temmuz Perşembe
    Stratejik Düşünce ve Planlama

4. Ders: 24 Temmuz Cuma
    Rezilyans: Dayanıklılık, Esneklik,

5. Ders: 25 Temmuz Cumartesi
    Kollektif zeka ile işbirliği,

Webinar
Webinar eğitimimiz Dr. Hakan Tetik ve Gülferi Yıldırım tarafından gerçekleştirecektir. Eğitmenlerimiz 5 gün boyunca whatsapp üzerinden gerçekleşen eğitim içeriğinin daha fazlasını sizlerle paylaşarak, sorularınızı yanıtlayacaktır. Webinar eğitim tarih ve saatleri kurulacak olan whatsapp eğitim grubundan duyurulacaktır.

Whatsapp Eğitimi Nedir?
Shiftedminds Yeni Nesil Teknolojik Eğitim Platformu olarak yeni yüzyılın hızının ve beklentisinin oldukça yüksek olduğunun farkındayız. Bu argümanları bir araya getirerek gördük ki eğitim almak isteyen fakat buna çok fazla zaman ayıramayan, doğru ve güncel bilgiye hızlı bir şekilde ulaşamayan kişiler ve kurumlar mevcut. Buradan yola çıkarak kişilerin ve kurumların kolay erişebileceği, günlük yaşam akışını bozmayacak şekilde bilimsel bilgiyi net ve güncel hali ile WhatsApp’a göre uyarladık. Başlatmış olduğumuz WhatsApp Eğitimlerimiz kişilerin istediği zamanda ve istediği yerde ulaşımı kolay olacak şekilde dizayn edilmiştir.

WhatsApp Eğitimi Nasıl Kullanılır?
➢ Eğitime katılacak kişiler Whatsapp Eğitim ve WhatsApp Geri Bildirim grubuna dahil edilir.
➢ Zihninizi derse hazırlamak ve güne keyifli bir başlangıç yapabilmeniz için oluşturulmuş zengin içerikler saat 08:30’da paylaşılır.
➢ Teorik bilgilerin yer aldığı ders videoları saat 10:00’da paylaşılır.
➢ Ders konusu ile ilgili “Eğitmen Videosu” saat 12:30’da paylaşılır.
➢ Dersin içeriğine paralel uygulama kartı saat 14:30’da paylaşılır.
➢ Saat 14:30 paylaşımı olan “Uygulama Kartı” ile birlikte Geri Bildirim grubu açılır.
➢ Karttaki içeriği uygulayan katılımcılarımız deneyimlerini geri bildirim olarak Shiftedminds’a iletir.
➢ Grup içerisindeki katılımcıların birbirlerine ilham olmaları için farklı deneyimlerin yer aldığı örnek içerikler ayrıca açılan Geri Bildirim grubundan saat 20:30’a kadar tüm katılımcılar ile paylaşılır.
➢ Gün sonu tekrarları saat 18:30’da paylaşılır.
➢ Derse paralel ilham verebilecek içerik linkleri saat 20:30’da paylaşılır ve gün sonlandırılır.
➢ Katılımcı günün istediği saatinde bu içeriklere bakabilir kendi eğitim zamanını ve modelini kendine uyum sağlayacak şekilde düzenleyebilir.

Belirsizlik ve Kriz Ortamında Liderlik

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

TOSB OTOMOTİV YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (“TOSB” veya “Bölge”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Bölge’nin etkileşim içerisine olduğu gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi Webinar sürecinde gerçekleştirilecek kayıt işlemleri kapsamında aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Organize Sanayi Bölgesi, 1. Cad. No: 10, 41420 Çayırova/Kocaeli adresinde faaliyet gösteren TOSB OTOMOTİV YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Sorumlusudur.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz TOSB tarafından;

 • Webinar uygulamalarına katılımın gerçekleştirilmesi,

 • TOSB’un yürütttüğü faaliyetler ve etkinliklerle ilgili olarak bilgilendirmelerde bulunabilmek,

 • TOSB’un yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve TOSB politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için TOSB’un iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,

 • TOSB’un ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kurumsal iletişim süreçlerinin yönetilmesi

amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak başta kanunen yetkili kamu kuruluşlarına, adli ve idari makamlara, sair mevzuatta izin verilen özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerine, TOSB’u denetime yetkili kurum ve kuruluşlara, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi kişi ve kurumlara, TOSB’un faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için hizmet alınan veya işbirliği içerisinde olunan iş ortaklarına Kanun’da belirtilen veri güvenliği tedbirleri alınmak suretiyle aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, TOSB’un yetkili birim ve çalışanları tarafından otomatik yöntemlerle elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda isim, soyisim, e-posta adresiniz, cep telefon numaranız, firmanız gibi genel nitelikli kişisel verileriniz Kanun’un 5. Maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla TOSB’un meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

5. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman TOSB’a başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, işyerinden veya http://www.tosb.com.tr/ adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde Organize Sanayi Bölgesi, 1. Cad. No: 10, 41420 Çayırova/Kocaeli adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya TOSB’un veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak info@tosb.com.tr adresine iletebilirsiniz. TOSB, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde TOSB tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

TOSB OTOMOTİV YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ


Eğitimler