Çevre


ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ

Evsel Katı Atıkları Anketi' ne katılmak için tıklayınız.

TOSB olarak bölgemizde çevreye saygın projeler ve temiz üretim teknolojileri ile doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir olarak korunması ve bölgemizdeki çevre bilincinin doğru yönde sürekli artırılması hedeflenmektedir. Bölgemizde etkin çevre ve atık yönetiminin sağlanması, kontrolü ve denetimin yapılması ile bölgenin çevre etkilerini tespit edilerek bu yönde çevre etkilerinin azaltılmasına yönelik uygulamaların yapılması amacıyla Müdürlüğümüz bünyesinde Çevre Yönetim Birimi kurulmuştur.

Bölgemizde çevre ve su uygulamalarının sağlanması yönelik çevre yönetim biriminde toplam 6 personel görev yapmakta olup kadromuzda 2 adet çevre mühendisi, 1 adet kimya teknikeri, 3 adet arıtma tesisi operatörü ile firmalarımıza 7 gün 24 saat hizmet verilmeye çalışılmaktadır.

TOSB Çevre yönetim birimi olarak çevre başlığı altında bir çok farklı konularda üyelerimize hizmet verilmekte olup bu hizmetler özetle; üye firmalara çevre izin ve ruhsatlarının düzenlenmesi, bölgesel çevre yönetim planı çevresinde bölgede atık yönetim ve kontrolünün sağlanması, denetlenmesi, firmaların çevre etkilerinin azaltılması, çevre mevzuat takibi ve bilgilendirme, ortak arıtma tesisi işletilmesi, çevre komitesi faaliyetleri konularında üye firmalarımıza hizmet verilmektedir.

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu  ve Uygulama Yönetmeliği ile Bölge Müdürlüğümüz  bakanlıkça belirlenen sınırlar içerisinde Çevre Yönetim Birimince üyelerimizin alması gerekli aşağıdaki belgelerin süreçleri yönetilmektedir.

1. ÇED izni/görüşü
2. Yer Seçim ve Tesis Kurma İzni
3. ArıtmaTesisi Proje Onayı (arıtma tesisi olanlar için)
4. Deneme İzni
5. Bağlantı İzni
6. İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı


ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU

TOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TOSB Müteşebbis Heyeti Üye olan ve çevre grubu için seçilmiş yetkili, TOSB üyesi firmaları çevre temsilcilerinden seçilmiş üyeler ve TOSB Bölge Müdürlüğü katılımcılarından oluşturulmuş bir komitedir. 3 ayda bir kez toplantı düzenleyerek belirtilen amaç ve kapsam doğrultusunda çalışmalar yapar.


ÇEVRE KOMİTESİ

Bölgemizdeki sanayi tesislerinin çevre ile ilgili sorunlarını görüşebilmek, ortak çalışmalar yapabilmek ve ekonomik çözüm yollarını değerlendirebilmek amacıyla Çevre Birimi tarafından Çevre Komitesi toplantıları düzenlenmektedir. Çevre Komitesinin amacı; bölgemizin sürdürülebilir bir şekilde doğal kaynaklarının korunması, bölgesel çevre yönetim sisteminin geliştirilmesi ve çevre ile ilgili ve güncel gelişmelerin takibi ve ortak çözüm yollarının tespiti olarak özetlenebilir.


ORTAK ARITMA TESİSİ ve ATIKSU İZLEME LABORATUVARIMerkezi arıtma tesisi 2008 yılında inşaatın tamamlanması birlikte ilk işletme çalışmalarına başlanılmış ve 2009 Mart ayında Kocaeli İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden deşarj izin belgesi alınmasıyla birlikte nihai işletmeye geçilmiştir. Tesisin toplam kapasitesi 1240 m³/gün olup tesiste kimyasal ve biyolojik arıtma üniteler mevcuttur. Bölgemizde hızla artan sanayi tesisleri sonrasında mevcut tesiste kapasite artışı ihtiyacı tespit edilerek proje çalışmaları tamamlanmış 2010 yılının ikinci yarında kapasite artışı tesisin inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. 2. etap tesis kapasitesi 3200 m³/gün atıksuyu arıtacak şekilde dizayn edilmiştir. Bölgemiz tam doluluğa ulaştığında ihtiyacı karşılayacak şekilde dizayn edilen tesisin toplam kapasitesi 4440 m³/gün olup, 2011 yılı Ağustos ayında tesisin ilk işletme çalışmalarına başlanılmıştır.

Ortak arıtma tesisi bünyesinde tesisin çalışma verim ve performansının sürekli izlenmesi tesisi giriş ve çıkış suyun analizlerinin yapılabilmesi amacıyla atıksu analiz laboratuarı kurulmuştur. Atıksu analiz laboratuarı son derece modern cihazlar ile donatılmış olup Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında temel kirletici parametrelerinin analizleri yapılabilmektedir.

Doğal kaynakların sürdürülebilir olarak kullanılması amacıyla TOSB olarak öncelikli projelerimizden biri ortak arıtma tesisi çıkış suyunun, kullanma suyu kalitesine döndürülerek geri kazanılmasını sağlamaktır. Bu amaçla ileri arıtma sistemleri ve teknolojileri üzerinde pilot çalışmalar devam etmektedir.


Hizmetler